ಮುಚ್ಚಿ

ಬಿಸಲೆ ಘಾಟ್-ಸಕಲೇಶಪುರ ತಾಲೂಕು, ಹಾಸನದಲ್ಲಿ ಅತ್ಯಂತ ಆಕರ್ಷಣೀಯ ಸ್ಥಳ