ಮುಚ್ಚಿ

ಸಹಾಯವಾಣಿ

  • ಹಿರಿಯ ನಾಗರಿಕರು ಸಹಾಯವಾಣಿ-1098
  • ಮಕ್ಕಳ ಸಹಾಯವಾಣಿ-1098
  • ಮಹಿಳಾ ಸಹಾಯವಾಣಿ-1091
  • ಪಾರುಗಾಣಿಕಾ ಮತ್ತು ಪರಿಹಾರ-101
  • ಆಂಬ್ಯುಲೆನ್ಸ್-108