ಮುಚ್ಚಿ

ಗೊರೂರು ಅಣೆಕಟ್ಟು (ಹಾಸನ), ಹೇಮಾವತಿ ನದಿ – ಹಾಸನ