ಮುಚ್ಚಿ

ನೇಮಕಾತಿ

ನೇಮಕಾತಿ
ಶೀರ್ಷಿಕೆ ವಿವರಣೆ ಪ್ರಾರಂಭದ ದಿನಾಂಕ ಮುಕ್ತಾಯ ದಿನಾಂಕ ಕಡತ
ಆಯುಷ್ ನೇಮಕಾತಿ 2020

ಅಯುಷ್ಮಾನ್ ಭಾರತ್ ಯೋಜನೆಯಡಿಯಲ್ಲಿ ಅಭಿರುದ್ದಿ ಪಡಿಸಿರುವ ಆಯುರ್ವೇದ ಕ್ಷೇಮ ಕೇಂದ್ರಗಳಿಗೆ ಯೋಗ ತರಬೇತಿದಾರರು ಮತ್ತು ಮಲ್ಟಿ ಪರ್ಪಸ್ ವರ್ಕರ್ ಹುದ್ದೆಗಳನ್ನು ಗುತ್ತಿಗೆ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ನೇಮಕಾತಿಯ ಅಧಿಸೂಚನೆ.

29/05/2020 22/06/2020 ನೋಟ (999 KB)
ಗ್ರಾ.ಲೆ.ನೇರನೇಮಕಾತಿ 2020 ಅಧಿಸೂಚನೆ

ಗ್ರಾ.ಲೆ.ನೇರನೇಮಕಾತಿ 2020 

02/03/2020 10/03/2020 ನೋಟ (4 MB)
ಆಯುಷ್ ಇಲಾಖೆ – ನೇಮಕಾತಿ ಅಧಿಸೂಚನೆ

ಕೇಂದ್ರ ಪುರಸ್ಕೃತ ಯೋಜನೆಯಡಿ ತಜ್ಞ ವೈದ್ಯರು/ಅರೆ ವೈದ್ಯಕೀಯ ಸಿಬ್ಬಂದಿಗಳಿಗೆ ಗುತ್ತಿಗೆ ಆಧಾರದಮೇಲೆ ನೇಮಕಾತಿ

14/10/2019 11/11/2019 ನೋಟ (340 KB)
ಆಯುಶ್ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ನೇಮಕಾತಿ ಪ್ರಕಟಣೆ
ಆಯುಶ್ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ನೇಮಕಾತಿ ಅಧಿಸೂಚನೆ ಮತ್ತು ಅರ್ಜಿ
08/03/2019 08/04/2019 ನೋಟ (1 MB)
ಅಬಕಾರಿ ಇಲಾಖೆ, ಹಾಸನ ವಾಹನ ಚಾಲಕರ ಹುದ್ದೆಗೆ 1:3 ಅನುಪಾತದಲ್ಲಿ ವಾಹನ ಚಾಲನಾ ಪರೀಕ್ಷೆಗೆ ನಿಯೋಜಿಸಲು ತಾತ್ಕಾಲಿಕ ಆಯ್ಕೆ ಪಟ್ಟಿ

ಅಬಕಾರಿ ಇಲಾಖೆ, ಹಾಸನ ವಾಹನ ಚಾಲಕರ ಹುದ್ದೆಗೆ 1:3 ಅನುಪಾತದಲ್ಲಿ ವಾಹನ ಚಾಲನಾ ಪರೀಕ್ಷೆಗೆ ನಿಯೋಜಿಸಲು ತಾತ್ಕಾಲಿಕ ಆಯ್ಕೆ ಪಟ್ಟಿ

27/02/2019 14/03/2019 ನೋಟ (190 KB)
ಗ್ರಾ.ಲೆ.ನೇಮಕಾತಿ ಆದೇಶ-2018.

ಗ್ರಾ.ಲೆ.ನೇಮಕಾತಿ ಆದೇಶ-2018.

19/02/2019 28/02/2019 ನೋಟ (2 MB)
ಗ್ರಾ.ಲೆ.ನೇರನೇಮಕಾತಿ-2018- ಅಂತಿಮ ಆಯ್ಕೆ ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿನ ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗಳ ಆಯ್ಕೆಯನ್ನು ರದ್ದುಗೊಳಿಸುವ ಆದೇಶ.
ಗ್ರಾ.ಲೆ.ನೇರನೇಮಕಾತಿ-2018-  ಅಂತಿಮ ಆಯ್ಕೆ ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿನ ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗಳ ಆಯ್ಕೆಯನ್ನು ರದ್ದುಗೊಳಿಸುವ ಆದೇಶ.
15/02/2019 26/02/2019 ನೋಟ (668 KB)
ಗ್ರಾ.ಲೆ.ನೇರನೇಮಕಾತಿ-2018- ದಾಖಲೆಗಳನ್ನು ಹಾಜರುಪಡಿಸುವ ಕುರಿತು.

 ಗ್ರಾ.ಲೆ.ನೇರನೇಮಕಾತಿ-2018- ದಾಖಲೆಗಳನ್ನು ಹಾಜರುಪಡಿಸುವ ಕುರಿತು.

15/02/2019 25/02/2019 ನೋಟ (555 KB)
ಗ್ರಾ.ಲೆ ನೇಮಕಾತಿ ರದ್ದು ಹಾಗೂ ದಾಖಲೆಗಳ ಹಾಜರುಪಡಿಸಲು ಆದೇಶ.

ಗ್ರಾ.ಲೆ ನೇಮಕಾತಿ ರದ್ದು ಹಾಗೂ ದಾಖಲೆಗಳ ಹಾಜರುಪಡಿಸಲು ಆದೇಶ.

19/02/2019 24/02/2019 ನೋಟ (295 KB)
ಗ್ರಾಮಲೆಕ್ಕಿಗರ ನೇರನೇಮಕಾತಿ-2018 ಅಂತಿಮ ಆಯ್ಕೆ ಪಟ್ಟಿ

 ಗ್ರಾಮಲೆಕ್ಕಿಗರ ನೇರನೇಮಕಾತಿ-2018 ಅಂತಿಮ ಆಯ್ಕೆ ಪಟ್ಟಿ 

05/02/2019 16/02/2019 ನೋಟ (2 MB)