ಮುಚ್ಚಿ

ಟೆಂಡರ್

ಟೆಂಡರ್
ಶೀರ್ಷಿಕೆ ವಿವರಣೆ ಪ್ರಾರಂಭದ ದಿನಾಂಕ ಮುಕ್ತಾಯ ದಿನಾಂಕ ಕಡತ
ಎನ್ ಪಿ ಸಿ ಡಿ ಸಿ ಎಸ್ ಟೆಂಡರ್

ಎನ್ ಪಿ ಸಿ ಡಿ ಸಿ ಎಸ್ ಟೆಂಡರ್

20/11/2019 27/11/2019 ನೋಟ (8 MB)
ಡಿಟಿಬಿ-968

ಜಿಲ್ಲಾ ಟೆಂಡರ್ ಬುಲೆಟಿನ್

24/09/2019 02/10/2019 ನೋಟ (406 KB)
ಡಿಟಿಬಿ-967

ಜಿಲ್ಲಾ ಟೆಂಡರ್ ಬುಲೆಟಿನ್

23/09/2019 30/09/2019 ನೋಟ (5 MB)
ಡಿಟಿಬಿ-966

ಜಿಲ್ಲಾ ಟೆಂಡರ್ ಬುಲೆಟಿನ್

17/09/2019 25/09/2019 ನೋಟ (4 MB)
ಡಿಟಿಬಿ-965

ಜಿಲ್ಲಾ ಟೆಂಡರ್ ಬುಲೆಟಿನ್

07/09/2019 16/09/2019 ನೋಟ (2 MB)
ಡಿಟಿಬಿ-964

ಜಿಲ್ಲಾ ಟೆಂಡರ್ ಬುಲೆಟಿನ್

31/08/2019 08/09/2019 ನೋಟ (2 MB)
ಡಿಟಿಬಿ-963

ಜಿಲ್ಲಾ ಟೆಂಡರ್ ಬುಲೆಟಿನ್

27/08/2019 04/09/2019 ನೋಟ (1 MB)
ಡಿಟಿಬಿ-962

ಜಿಲ್ಲಾ ಟೆಂಡರ್ ಬುಲೆಟಿನ್

20/08/2019 27/08/2019 ನೋಟ (720 KB)
ಡಿಟಿಬಿ-961

ಜಿಲ್ಲಾ ಟೆಂಡರ್ ಬುಲೆಟಿನ್

13/08/2019 21/08/2019 ನೋಟ (2 MB)
ಡಿಟಿಬಿ-960

ಜಿಲ್ಲಾ ಟೆಂಡರ್ ಬುಲೆಟಿನ್

06/08/2019 15/08/2019 ನೋಟ (3 MB)