ಮುಚ್ಚಿ

ಚುನಾವಣಾ ವೆಚ್ಚ

ಅಭ್ಯರ್ಥಿಯ ಚುನಾವಣಾ ವೆಚ್ಚ
ಕ್ರಮ ಸಂಖ್ಯೆ. ದಿನಾಂಕ ಮಾಹಿತಿ
1 12/04/2019 ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ
2 12/04/2019 ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ
3 10/04/12019 ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ
4 8/04/2019 ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ
5 5/04/2019 ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ
6 17/04/2019

ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ
ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ
ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ