ಮುಚ್ಚಿ

ಅಫಿಡವಿಟ್‌ಗಳು

 

ದಿನಾಂಕ
ಅಭ್ಯರ್ಥಿಯ ಹೆಸರು
16-Nov-2021
ಶೂನ್ಯ
17-Nov-2021
ಶೂನ್ಯ
18-Nov-2021
ಶೂನ್ಯ
19-Nov-2021
ಶೂನ್ಯ
20-Nov-2021 ಶೂನ್ಯ
23-Nov-2021 ಆರ್. ಸೂರಜ್
23-Nov-2021
ಹೆಚ್ ಎಂ ವಿಶ್ವನಾಥ್  
23-Nov-2021
ಎಂ ಶಂಕರ್  
23-Nov-2021
ಹೆಚ್ ಡಿ ರೇವಣ್ಣ