Close

Affidavits

DATE CANDIDATE NAME
16-Nov-2021

NILL

17-Nov-2021 NILL
18-Nov-2021

NILL

19-Nov-2021

NILL

20-Nov-2021

NILL

23-Nov-2021

R. Suraj 

23-Nov-2021

H M Vishwanath

23-Nov-2021

M Shankar

23-Nov-2021

H D Revanna