ಮುಚ್ಚಿ

ಹೊಸತೇನಿದೆ

ಚಿತ್ರ ಲಭ್ಯವಿಲ್ಲ

ರೈಲ್ವೆ R&R ಸ್ವರೂಪ 9 ಗ್ರಾಮಗಳು

ಪ್ರಕಟಿಸಿದ ದಿನಾಂಕ: 23/02/2022

  ಕ್ರಮ ಸಂಖ್ಯೆ ಗ್ರಾಮಗಳು ವಿವರಗಳು 1 ಅಗಸರಹಳ್ಳಿ ನೋಟ 2 ಚಿಕ್ಕಮೇದೂರು ನೋಟ 3 ದೊಡ್ಡಮೇದೂರು ನೋಟ 4 ಐ ಹುಣಸೆಕೆರೆ ನೋಟ 5 ಕಬ್ಬಿನಮನೆ ನೋಟ 6 ಮರೂರು ಮತ್ತು ಮದ್ವಪುರ ನೋಟ 7 ಎಸ್ ಬೊಮಾಡಿಹಳ್ಳಿ ನೋಟ 8 ಯಮಸಂದಿ ನೋಟ

ಇನ್ನಷ್ಟು ವಿವರ
ಚಿತ್ರ ಲಭ್ಯವಿಲ್ಲ

ರೈಲ್ವೆ R&R ಸ್ವರೂಪ 9 ಗ್ರಾಮಗಳು

ಪ್ರಕಟಿಸಿದ ದಿನಾಂಕ: 19/02/2022

  ಕ್ರಮ ಸಂಖ್ಯೆ ಗ್ರಾಮಗಳು ವಿವರಗಳು 1 ಅಗಸರಹಳ್ಳಿ ನೋಟ 2 ಚಿಕ್ಕಮೇದೂರು ನೋಟ 3 ದೊಡ್ಡಮೇದೂರು ನೋಟ 4 ಹುಣಸೆಕೆರೆ ನೋಟ 5 ಕಬ್ಬಿನಮನೆ ನೋಟ 6 ಮರೂರು ಮತ್ತು ಮದ್ವಪುರ ನೋಟ 7 ಎಸ್ ಬೊಮಾಡಿಹಳ್ಳಿ ನೋಟ 8 ಯಮಸಂದಿ ನೋಟ

ಇನ್ನಷ್ಟು ವಿವರ
ಚಿತ್ರ ಲಭ್ಯವಿಲ್ಲ

ಭೂಸ್ವಾಧೀನ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯಲ್ಲಿ ಪಾರದರ್ಶಕ ಮತ್ತು ಸೂಕ್ತ ಪರಿಹಾರದ ಹಕ್ಕು ಪುನರ್ವಸತಿ ಮತ್ತು ಪುನರ್ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಯ್ದೆ- ೨೦೧೩ ಕಲಂ-19(1)ರ ಮೇರೆಗೆ ಘೋಷಣೆ ಅರಸೀಕೆರೆ ತಾಲ್ಲೂಕು

ಪ್ರಕಟಿಸಿದ ದಿನಾಂಕ: 09/12/2020

ಭೂಸ್ವಾಧೀನ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯಲ್ಲಿ ಪಾರದರ್ಶಕ ಮತ್ತು ಸೂಕ್ತ ಪರಿಹಾರದ ಹಕ್ಕು ಪುನರ್ವಸತಿ ಮತ್ತು ಪುನರ್ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಯ್ದೆ- ೨೦೧೩ ಕಲಂ-19(1)ರ ಮೇರೆಗೆ ಘೋಷಣೆ ಅರಸೀಕೆರೆ ತಾಲ್ಲೂಕು

ಇನ್ನಷ್ಟು ವಿವರ