ಮುಚ್ಚಿ

ಹೊಸತೇನಿದೆ

ಚಿತ್ರ ಲಭ್ಯವಿಲ್ಲ

2023-24 ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ಗ್ರಾಮೀಣ ಕುಶಲಕರ್ಮಿಗಳಿಗೆ ಉಚಿತ ಸುಧಾರಿತ ಟೂಲ್‌ಕಿಟ್‌ಗಳಿಗಾಗಿ ಅರ್ಜಿ (ಖಾದಿ ಮತ್ತು ಗ್ರಾಮೋದ್ಯೋಗ).

ಪ್ರಕಟಿಸಿದ ದಿನಾಂಕ: 26/09/2023

ಹೊಲಿಗೆ ಯಂತ್ರ ಇಲ್ಲಿ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ ಟೂಲ್ ಕಿಟ್‌ಗಳು (ಕಾರ್ಪೆಂಟರ್, ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಷಿಯನ್, ಬೋರ್‌ವೆಲ್ ರಿಪೇರಿ ಮತ್ತು ಮ್ಯಾಸನ್ರಿ) ಇಲ್ಲಿ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ

ಇನ್ನಷ್ಟು ವಿವರ
ಚಿತ್ರ ಲಭ್ಯವಿಲ್ಲ

ಮಹಾತ್ಮ ಗಾಂಧಿ NREGA

ಪ್ರಕಟಿಸಿದ ದಿನಾಂಕ: 30/08/2023

ಮಹಾತ್ಮ ಗಾಂಧಿ NREGA, ZP, ಹಾಸನ ವಿವಿಧ ಹುದ್ದೆಗಳಿಗೆ ಆನ್‌ಲೈನ್ ನೇಮಕಾತಿ

ಇನ್ನಷ್ಟು ವಿವರ
ಚಿತ್ರ ಲಭ್ಯವಿಲ್ಲ

ಎನ್ ಎಚ್ ಎಂ ನೇಮಕಾತಿ

ಪ್ರಕಟಿಸಿದ ದಿನಾಂಕ: 29/08/2023

ಎನ್ ಎಚ್ ಎಂ ವಿವಿಧ ಹುದ್ದೆಗಳ ನೇಮಕಾತಿ

ಇನ್ನಷ್ಟು ವಿವರ