ಹೊಸತೇನಿದೆ

ಚಿತ್ರ ಲಭ್ಯವಿಲ್ಲ

ಗ್ರಾ.ಲೆ ನೇಮಕಾತಿ ರದ್ದು ಹಾಗೂ ದಾಖಲೆಗಳ ಹಾಜರುಪಡಿಸಲು ಆದೇಶ.

ಪ್ರಕಟಿಸಿದ ದಿನಾಂಕ: 19/02/2019

ಗ್ರಾ.ಲೆ ನೇಮಕಾತಿ ರದ್ದು ಹಾಗೂ ದಾಖಲೆಗಳ ಹಾಜರುಪಡಿಸಲು ಆದೇಶ.

ಇನ್ನಷ್ಟು ವಿವರ
ಚಿತ್ರ ಲಭ್ಯವಿಲ್ಲ

ಗ್ರಾ.ಲೆ.ನೇಮಕಾತಿ ಆದೇಶ-2018.

ಪ್ರಕಟಿಸಿದ ದಿನಾಂಕ: 19/02/2019

ಗ್ರಾ.ಲೆ.ನೇಮಕಾತಿ ಆದೇಶ-2018.

ಇನ್ನಷ್ಟು ವಿವರ
ಚಿತ್ರ ಲಭ್ಯವಿಲ್ಲ

ಡಿಟಿಬಿ 939

ಪ್ರಕಟಿಸಿದ ದಿನಾಂಕ: 19/02/2019

ಜಿಲ್ಲಾ ಟೆಂಡರ್ ಬುಲೆಟಿನ್

ಇನ್ನಷ್ಟು ವಿವರ
ಚಿತ್ರ ಲಭ್ಯವಿಲ್ಲ

ಗ್ರಾ.ಲೆ.ನೇರನೇಮಕಾತಿ-2018- ದಾಖಲೆಗಳನ್ನು ಹಾಜರುಪಡಿಸುವ ಕುರಿತು.

ಪ್ರಕಟಿಸಿದ ದಿನಾಂಕ: 15/02/2019

 ಗ್ರಾ.ಲೆ.ನೇರನೇಮಕಾತಿ-2018- ದಾಖಲೆಗಳನ್ನು ಹಾಜರುಪಡಿಸುವ ಕುರಿತು.

ಇನ್ನಷ್ಟು ವಿವರ
ಚಿತ್ರ ಲಭ್ಯವಿಲ್ಲ

ಗ್ರಾ.ಲೆ.ನೇರನೇಮಕಾತಿ-2018- ಅಂತಿಮ ಆಯ್ಕೆ ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿನ ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗಳ ಆಯ್ಕೆಯನ್ನು ರದ್ದುಗೊಳಿಸುವ ಆದೇಶ.

ಪ್ರಕಟಿಸಿದ ದಿನಾಂಕ: 15/02/2019

ಗ್ರಾ.ಲೆ.ನೇರನೇಮಕಾತಿ-2018-  ಅಂತಿಮ ಆಯ್ಕೆ ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿನ ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗಳ ಆಯ್ಕೆಯನ್ನು ರದ್ದುಗೊಳಿಸುವ ಆದೇಶ.

ಇನ್ನಷ್ಟು ವಿವರ
ಚಿತ್ರ ಲಭ್ಯವಿಲ್ಲ

ಡಿಟಿಬಿ 938

ಪ್ರಕಟಿಸಿದ ದಿನಾಂಕ: 12/02/2019

ಜಿಲ್ಲಾ ಟೆಂಡರ್ ಬುಲೆಟಿನ್

ಇನ್ನಷ್ಟು ವಿವರ
ಚಿತ್ರ ಲಭ್ಯವಿಲ್ಲ

ಗ್ರಾಮಲೆಕ್ಕಿಗರ ನೇರನೇಮಕಾತಿ-2018 ಅಂತಿಮ ಆಯ್ಕೆ ಪಟ್ಟಿ

ಪ್ರಕಟಿಸಿದ ದಿನಾಂಕ: 05/02/2019

 ಗ್ರಾಮಲೆಕ್ಕಿಗರ ನೇರನೇಮಕಾತಿ-2018 ಅಂತಿಮ ಆಯ್ಕೆ ಪಟ್ಟಿ 

ಇನ್ನಷ್ಟು ವಿವರ
ಚಿತ್ರ ಲಭ್ಯವಿಲ್ಲ

ಡಿಟಿಬಿ 937

ಪ್ರಕಟಿಸಿದ ದಿನಾಂಕ: 04/02/2019

ಜಿಲ್ಲಾ ಟೆಂಡರ್ ಬುಲೆಟಿನ್

ಇನ್ನಷ್ಟು ವಿವರ
ಚಿತ್ರ ಲಭ್ಯವಿಲ್ಲ

ಡಿಟಿಬಿ 936

ಪ್ರಕಟಿಸಿದ ದಿನಾಂಕ: 29/01/2019

ಜಿಲ್ಲಾ ಟೆಂಡರ್ ಬುಲೆಟಿನ್

ಇನ್ನಷ್ಟು ವಿವರ
ಚಿತ್ರ ಲಭ್ಯವಿಲ್ಲ

ಡಿಟಿಬಿ 935

ಪ್ರಕಟಿಸಿದ ದಿನಾಂಕ: 25/01/2019

ಜಿಲ್ಲಾ ಟೆಂಡರ್ ಬುಲೆಟಿನ್ 935

ಇನ್ನಷ್ಟು ವಿವರ