ಮುಚ್ಚಿ

ಕಟ್ಟೆಪುರ ತೂಗು ಸೇತುವೆ, ತೂಗು ಸೇತುವೆ – ಕೊಣನೂರು, ಅರಕಲಗೂಡು ತಾಲ್ಲೂಕು, ಹಾಸನ