ಮುಚ್ಚಿ

ಆಸ್ಪತ್ರೆಗಳು

ಶ್ರೀ ಚಾಮರಾಜೇಂದ್ರ ಆಸ್ಪತ್ರೆ

2433+WR Hassan, Karnataka


ದೂರವಾಣಿ : 918172262222
ವರ್ಗ / ವಿಧ: Hospital
Pincode: 573201

ಹಾಸನ ವೈದ್ಯಕೀಯ ಆಸ್ಪತ್ರೆ ಮತ್ತು ವಿಜ್ಞಾನ ಸಂಸ್ಥೆ

ಶ್ರೀ ಚಾಮರಾಜೇಂದ್ರ ಆಸ್ಪತ್ರೆ ಕ್ಯಾಂಪಸ್ ಹಾಸನ- 573201 ಕರ್ನಾಟಕ, ಭಾರತ


ದೂರವಾಣಿ : 08172-231699
Pincode: 573201