ಮುಚ್ಚಿ

ಗ್ರಾ.ಲೆ ನೇಮಕಾತಿ ರದ್ದು ಹಾಗೂ ದಾಖಲೆಗಳ ಹಾಜರುಪಡಿಸಲು ಆದೇಶ.

ಗ್ರಾ.ಲೆ ನೇಮಕಾತಿ ರದ್ದು ಹಾಗೂ ದಾಖಲೆಗಳ ಹಾಜರುಪಡಿಸಲು ಆದೇಶ.
ಶೀರ್ಷಿಕೆ ವಿವರಣೆ ಪ್ರಾರಂಭದ ದಿನಾಂಕ ಮುಕ್ತಾಯ ದಿನಾಂಕ ಕಡತ
ಗ್ರಾ.ಲೆ ನೇಮಕಾತಿ ರದ್ದು ಹಾಗೂ ದಾಖಲೆಗಳ ಹಾಜರುಪಡಿಸಲು ಆದೇಶ.

ಗ್ರಾ.ಲೆ ನೇಮಕಾತಿ ರದ್ದು ಹಾಗೂ ದಾಖಲೆಗಳ ಹಾಜರುಪಡಿಸಲು ಆದೇಶ.

19/02/2019 24/02/2019 ನೋಟ (295 KB)