ಮುಚ್ಚಿ

ಸ್ಥಳೀಯ

ಚಿತ್ರ ಲಭ್ಯವಿಲ್ಲ

ರೈಲ್ವೆ R&R ಸ್ವರೂಪ 9 ಗ್ರಾಮಗಳು

ಪ್ರಕಟಿಸಿದ ದಿನಾಂಕ: 23/02/2022

  ಕ್ರಮ ಸಂಖ್ಯೆ ಗ್ರಾಮಗಳು ವಿವರಗಳು 1 ಅಗಸರಹಳ್ಳಿ ನೋಟ 2 ಚಿಕ್ಕಮೇದೂರು ನೋಟ 3 ದೊಡ್ಡಮೇದೂರು ನೋಟ 4 ಐ ಹುಣಸೆಕೆರೆ ನೋಟ 5 ಕಬ್ಬಿನಮನೆ ನೋಟ 6 ಮರೂರು ಮತ್ತು ಮದ್ವಪುರ ನೋಟ 7 ಎಸ್ ಬೊಮಾಡಿಹಳ್ಳಿ ನೋಟ 8 ಯಮಸಂದಿ ನೋಟ

ಇನ್ನಷ್ಟು ವಿವರ
ಚಿತ್ರ ಲಭ್ಯವಿಲ್ಲ

ರೈಲ್ವೆ R&R ಸ್ವರೂಪ 9 ಗ್ರಾಮಗಳು

ಪ್ರಕಟಿಸಿದ ದಿನಾಂಕ: 19/02/2022

  ಕ್ರಮ ಸಂಖ್ಯೆ ಗ್ರಾಮಗಳು ವಿವರಗಳು 1 ಅಗಸರಹಳ್ಳಿ ನೋಟ 2 ಚಿಕ್ಕಮೇದೂರು ನೋಟ 3 ದೊಡ್ಡಮೇದೂರು ನೋಟ 4 ಹುಣಸೆಕೆರೆ ನೋಟ 5 ಕಬ್ಬಿನಮನೆ ನೋಟ 6 ಮರೂರು ಮತ್ತು ಮದ್ವಪುರ ನೋಟ 7 ಎಸ್ ಬೊಮಾಡಿಹಳ್ಳಿ ನೋಟ 8 ಯಮಸಂದಿ ನೋಟ

ಇನ್ನಷ್ಟು ವಿವರ