ಮುಚ್ಚಿ

ನಮೂನೆ-6 – ಕರಡು ಮತದಾರ ಪಟ್ಟಿಯ ಪ್ರಕಟಣೆಯ ನಂತರ ಮತದಾರ ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಹೆಸರು ಸೇರ್ಪಡೆ ಮಾಡಲು ಅರ್ಜಿ (ಮತದಾರ ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ಹೆಸರು ಸೇರ್ಪಡೆಯಾಗಿಲ್ಲದಿದ್ದರೆ).

ನಮೂನೆ-6 – ಕರಡು ಮತದಾರ ಪಟ್ಟಿಯ ಪ್ರಕಟಣೆಯ ನಂತರ ಮತದಾರ ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಹೆಸರು ಸೇರ್ಪಡೆ ಮಾಡಲು ಅರ್ಜಿ (ಮತದಾರ ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ಹೆಸರು ಸೇರ್ಪಡೆಯಾಗಿಲ್ಲದಿದ್ದರೆ).
ಶೀರ್ಷಿಕೆ ದಿನಾಂಕ ವಿವರಣೆ ವಿಳಾಸ View / Download
ನಮೂನೆ-6 – ಕರಡು ಮತದಾರ ಪಟ್ಟಿಯ ಪ್ರಕಟಣೆಯ ನಂತರ ಮತದಾರ ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಹೆಸರು ಸೇರ್ಪಡೆ ಮಾಡಲು ಅರ್ಜಿ (ಮತದಾರ ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ಹೆಸರು ಸೇರ್ಪಡೆಯಾಗಿಲ್ಲದಿದ್ದರೆ). 21/07/2018 ನೋಟ (65 KB)