ಮುಚ್ಚಿ

ಪೊಲೀಸ್ ಅಧೀಕ್ಷಕ

ಇಮೇಲ್ : dchsn[at]ksp[dot]gov[dot]in
ಪದನಾಮ : ಪೊಲೀಸ್ ಅಧೀಕ್ಷಕ
ಸ್ಥಿರ ದೂರವಾಣಿ ಸಂಖ್ಯೆ : 08172-267534
ಫ್ಯಾಕ್ಸ್ ಸಂಖ್ತೆ : 08172-267401