ಮುಚ್ಚಿ

ಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿ ಮತ್ತು ಜಿಲ್ಲಾ ಮ್ಯಾಜಿಸ್ಟ್ರೇಟ್

ಇಮೇಲ್ : dchassan-ka[at]nic[dot]in
ಪದನಾಮ : ಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿ ಮತ್ತು ಜಿಲ್ಲಾ ಮ್ಯಾಜಿಸ್ಟ್ರೇಟ್
ಸ್ಥಿರ ದೂರವಾಣಿ ಸಂಖ್ಯೆ : 08172-267345
ಫ್ಯಾಕ್ಸ್ ಸಂಖ್ತೆ : 08172-267345