ಮುಚ್ಚಿ

ನಗರಾಭಿವೃದ್ಧಿ

ನಗರಾಭಿವೃದ್ಧಿ
ಹೆಸರು ಒಟ್ಟು
ನಗರಸಭೆ ಕೌನ್ಸಿಲ್ಗಳು (CMC’s) 2
ಪುರಸಭೆ ಕೌನ್ಸಿಲ್ಗಳು (TMC’s) 4
ಪಟ್ಟಣ ಪಂಚಾಯಿತಿ (TP’s) 2
ನಗರಸಭೆ ಕೌನ್ಸಿಲ್ಗಳು (CMC’s) : 2
ಕ್ರಮ ಸಂಖ್ಯೆ ನಗರ ಸಭೆ ಕೌನ್ಸಿಲ್ ಹೆಸರು (CMC) ವೆಬ್ಸೈಟ್ / ಪೋರ್ಟಲ್
1 ಹಾಸನ ಹಾಸನ CMC ಪೋರ್ಟಲ್
2 ಅರಸೀಕೆರೆ ಅರಸೀಕೆರೆ CMC ಪೋರ್ಟಲ್
ಪುರಸಭೆಯ ಕೌನ್ಸಿಲ್ (TMC’s) : 4
ಕ್ರಮ ಸಂಖ್ಯೆ ಪುರಸಭೆಯ ಕೌನ್ಸಿಲ್ ಹೆಸರು (TMC) ವೆಬ್ಸೈಟ್ / ಪೋರ್ಟಲ್
1 ಚನ್ನರಾಯಪಟ್ಟಣ ಚನ್ನರಾಯಪಟ್ಟಣ TMC ಪೋರ್ಟಲ್
2 ಬೇಲೂರು ಬೇಲೂರು TMC ಪೋರ್ಟಲ್
3 ಹೊಳೆನರಸೀಪುರ ಹೊಳೆನರಸೀಪುರ TMC ಪೋರ್ಟಲ್
4 ಸಕಲೇಶಪುರ ಸಕಲೇಶಪುರ TMC ಪೋರ್ಟಲ್
Town Panchayat’s : 2
ಕ್ರಮ ಸಂಖ್ಯೆ ಪಟ್ಟಣ ಪಂಚಾಯತ್ ಹೆಸರು ವೆಬ್ಸೈಟ್ / ಪೋರ್ಟಲ್
1 ಆಲೂರು ಆಲೂರು ಪಟ್ಟಣ ಪಂಚಾಯಿತಿ ಪೋರ್ಟಲ್
2 ಅರಕಲಗೂಡು ಅರಕಲಗೂಡು ಪಟ್ಟಣ ಪಂಚಾಯಿತಿ ಪೋರ್ಟಲ್