ಮುಚ್ಚಿ

ಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿ

DC

ಸತ್ಯಭಾಮಾ ಸಿ, ಭಾ.ಆ.ಸೇ.

ಸತ್ಯಭಾಮಾ ಸಿ, ಭಾ.ಆ.ಸೇ. ಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿ ಮತ್ತು ಜಿಲ್ಲಾದಂಡಾಧಿಕಾರಿ, ಭಾರತೀಯ ಆಡಳಿತಾತ್ಮಕ ಸೇವೆಯ ಅಧಿಕಾರಿ.