ಮುಚ್ಚಿ

ಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿ

 

ಎಂ.ಎಸ್. ಅರ್ಚನ, ಭಾ.ಆ.ಸೇ.

M S Archana DC 

ಎಂ.ಎಸ್. ಅರ್ಚನ, ಭಾ.ಆ.ಸೇ. ಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿ ಮತ್ತು ಜಿಲ್ಲಾದಂಡಾಧಿಕಾರಿ, ಭಾರತೀಯ ಆಡಳಿತಾತ್ಮಕ ಸೇವೆಯ ಅಧಿಕಾರಿ.