ಮುಚ್ಚಿ

ಗ್ರಾಮೀಣಾಭಿವೃದ್ಧಿ ಮತ್ತು ಪಂಚಾಯಿತಿ ರಾಜ್

ಗ್ರಾಮೀಣಾಭಿವೃದ್ಧಿ ಮತ್ತು ಪಂಚಾಯಿತಿ ರಾಜ್
ಹೆಸರು ಒಟ್ಟು
ಜಿಲ್ಲಾ ಪಂಚಾಯಿತಿ 1
ತಾಲ್ಲೂಕು ಪಂಚಾಯಿತಿ 8
ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯಿತಿ 267

 

ಜಿಲ್ಲಾ ಪಂಚಾಯಿತಿ
ಕ್ರಮ ಸಂಖ್ಯೆ ಜಿಲ್ಲಾ ಪಂಚಾಯಿತಿ ವೆಬ್ಸೈಟ್ / ಪೋರ್ಟಲ್
1 ಹಾಸನ ಜಿಲ್ಲಾ ಪಂಚಾಯಿತಿ ಹಾಸನ ಜಿಲ್ಲಾ ಪಂಚಾಯಿತಿ ವೆಬ್ಸೈಟ್
ತಾಲ್ಲೂಕು ಪಂಚಾಯಿತಿ
ಕ್ರಮ ಸಂಖ್ಯೆ ತಾಲ್ಲೂಕು ಪಂಚಾಯಿತಿ ವೆಬ್ಸೈಟ್ / ಪೋರ್ಟಲ್
1 ಆಲೂರು ತಾಲ್ಲೂಕು ಪಂಚಾಯಿತಿ ಆಲೂರು ತಾಲ್ಲೂಕು ಪಂಚಾಯಿತಿ ಪೋರ್ಟಲ್
2 ಅರಕಲಗೂಡು ತಾಲ್ಲೂಕು ಪಂಚಾಯಿತಿ ಅರಕಲಗೂಡು ತಾಲ್ಲೂಕು ಪಂಚಾಯಿತಿ ಪೋರ್ಟಲ್
3 ಅರಸೀಕೆರೆ ತಾಲ್ಲೂಕು ಪಂಚಾಯಿತಿ ಅರಸೀಕೆರೆ ತಾಲ್ಲೂಕು ಪಂಚಾಯಿತಿ ಪೋರ್ಟಲ್
4 ಬೇಲೂರು ತಾಲ್ಲೂಕು ಪಂಚಾಯಿತಿ ಬೇಲೂರು ತಾಲ್ಲೂಕು ಪಂಚಾಯಿತಿ ಪೋರ್ಟಲ್
5 ಚನ್ನರಾಯಪಟ್ಟಣ ತಾಲ್ಲೂಕು ಪಂಚಾಯಿತಿ ಚನ್ನರಾಯಪಟ್ಟಣ ತಾಲ್ಲೂಕು ಪಂಚಾಯಿತಿ ಪೋರ್ಟಲ್
6 ಹಾಸನ ತಾಲ್ಲೂಕು ಪಂಚಾಯಿತಿ ಹಾಸನ ತಾಲ್ಲೂಕು ಪಂಚಾಯಿತಿ ಪೋರ್ಟಲ್
7 ಹೊಳೆನರಸೀಪುರ ತಾಲ್ಲೂಕು ಪಂಚಾಯಿತಿ ಹೊಳೆನರಸೀಪುರ ತಾಲ್ಲೂಕು ಪಂಚಾಯಿತಿ ಪೋರ್ಟಲ್
8 ಸಕಲೇಶಪುರ ತಾಲ್ಲೂಕು ಪಂಚಾಯಿತಿ ಸಕಲೇಶಪುರ ತಾಲ್ಲೂಕು ಪಂಚಾಯಿತಿ ಪೋರ್ಟಲ್
ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯಿತಿ
ಕ್ರಮ ಸಂಖ್ಯೆ ಹಾಸನ ಜಿಲ್ಲೆ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯಿತಿ ವೆಬ್ಸೈಟ್ / ಪೋರ್ಟಲ್
1 ಹಾಸನ ಜಿಲ್ಲೆ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯಿತಿಗಳು ಹಾಸನ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯಿತಿ ಪೋರ್ಟಲ್ / ಪಂಚಮಿತ್ರ ಪೋರ್ಟಲ್