ಮುಚ್ಚಿ

ವಿಪತ್ತು ನಿರ್ವಹಣೆ

ಹಾಸನ ವಿಪತ್ತು ನಿರ್ವಹಣೆ
ಹೆಸರು ಡೌನ್ಲೋಡ್ / ವೀಕ್ಷಿಸು
ಹಾಸನ ವಿಪತ್ತು ನಿರ್ವಹಣೆ ನೋಟ(4.4 MB)
ವಿಪತ್ತು ನಿರ್ವಹಣಾ ಕಾಯ್ದೆ -2005 ನೋಟ(1.9MB)
ತಾಲ್ಲೂಕು ವಿಪತ್ತು ನಿಯಂತ್ರಣ ಕೊಠಡಿಯ ದೊರವಾಣಿ ಸಂಖ್ಯೆ ನೋಟ
ಹಾಸನ ಜಿಲ್ಲಾ ವಿಪತ್ತು ನಿರ್ವಹಣಾ ಯೋಜನೆ 2019-20 ನೋಟ
youtube