ವಿಪತ್ತು ನಿರ್ವಹಣೆ

ಹಾಸನ ವಿಪತ್ತು ನಿರ್ವಹಣೆ
ಹೆಸರು ಡೌನ್ಲೋಡ್ / ವೀಕ್ಷಿಸು
ಹಾಸನ ವಿಪತ್ತು ನಿರ್ವಹಣೆ (4.4 MB)
ವಿಪತ್ತು ನಿರ್ವಹಣಾ ಕಾಯ್ದೆ -2005 (1.9MB)
ತಾಲ್ಲೂಕು ವಿಪತ್ತು ನಿಯಂತ್ರಣ ಕೊಠಡಿಯ ದೊರವಾಣಿ ಸಂಖ್ಯೆ ನೋಟ
youtube