ಮುಚ್ಚಿ

ಪ್ರಾದೇಶಿಕ ಸಾರಿಗೆ ಕಚೇರಿ

ಇತ್ತೀಚಿನ ಸುದ್ದಿ

 

 

  • ಸಂತ್ರಸ್ತರಿಗೆ ಉದಾರವಾಗಿ ಸಹಾಯ ಮಾಡುವ ಪರೋಪಕಾರಿಗಳ ರಕ್ಷಣಾ ಮಾರ್ಗಸೂಚಿ(2015-05-12)ಪ್ರತಿ/ನೋಡಿ 
  • ಕರ್ನಾಟಕ ಸರ್ಕಾರದ ಸಾರಿಗೆ ಇಲಾಖೆಯು ಡಿಜಿಟಲ್ ಲಾಕರ್ ನಲ್ಲಿ ಅಳವಡಿಸಿರುವ ಡಿ.ಎಲ್, ಆರ್.ಸಿ. ಪ್ರಮಾಣಪತ್ರ ಗಳನ್ನು ನಿಮ್ಮ ಡಿಜಿಟಲ್ ಲಾಕರ್ ಖಾತೆಯಲ್ಲಿ ಸೇರ್ಪಡೆ(Download) ಮಾಡುವ ಬಗ್ಗೆ ವಿವರಗಳು.(2019-06-19)ಪ್ರತಿ/ನೋಡಿ