ಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿ

 

 ಅಕ್ರಂ ಪಾಷ , ಭಾ.ಆ.ಸೇ. 

Dc

ಅಕ್ರಂ ಪಾಷ, ಭಾ.ಆ.ಸೇ. ಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿ ಮತ್ತು ಜಿಲ್ಲಾ ದಂಡಾಧಿಕಾರಿ, ಭಾರತೀಯ ಆಡಳಿತಾತ್ಮಕ ಸೇವೆಯ ಅಧಿಕಾರಿ.