ಮುಚ್ಚಿ

ಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿ

 

ಆರ್. ಗಿರೀಶ್ , ಭಾ.ಆ.ಸೇ.

hsn dc 

ಆರ್. ಗಿರೀಶ್, ಭಾ.ಆ.ಸೇ. ಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿ ಮತ್ತು ಜಿಲ್ಲಾದಂಡಾಧಿಕಾರಿ, ಭಾರತೀಯ ಆಡಳಿತಾತ್ಮಕ ಸೇವೆಯ ಅಧಿಕಾರಿ.