ಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿ

ಶ್ರೀಮತಿ ರೋಹಿಣಿ ಸಿಂಧೂರಿ, (ಭಾ.ಆ.ಸೇ. 2009)

Deputy Commissioner & District Magistrate

ಶ್ರೀಮತಿ ರೋಹಿಣಿ ಸಿಂಧೂರಿ, ಭಾ.ಆ.ಸೇ. ಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿ ಮತ್ತು ಜಿಲ್ಲಾ ಮ್ಯಾಜಿಸ್ಟ್ರೇಟ್ , 2009 ರ ಬ್ಯಾಚ್ ನ   ಭಾರತೀಯ ಆಡಳಿತಾತ್ಮಕ ಸೇವೆಯ ಅಧಿಕಾರಿ.