ಮುಚ್ಚಿ

ಕೃಷಿ

ಕೃಷಿ ಇಲಾಖೆಯ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಹಾಸನರ ವಿವರಗಳನ್ನು ಸಂಪರ್ಕಿಸಿ
ಸ್ಥಾನೀಕರಣ ಸ್ಥಾನೀಕರಣ ಮೊಬೈಲ್ ನಂಬರ ದೂರವಾಣಿ ಸಂಖ್ಯೆ
ಜಂಟಿ ನಿರ್ದೇಶಕರು (ಹಾಸನ) 82779317001 08172 267158