ಮುಚ್ಚಿ

ಕರ್ನಾಟಕ ದಕ್ಷಿಣ ಶಿಕ್ಷಕರ ಕ್ಷೇತ್ರ

ಕರಡು ಮತದಾರರ ಪಟ್ಟಿ

GC/TC NO GC/TC PART NO ಮತಗಟ್ಟೆಯ ಹೆಸರು
6 6 ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ-5, ಮಿನಿ ವಿಧಾನಸೌಧ ಕಟ್ಟಡ, ಬೇಲೂರು.
6 7 ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ-1, ಮಿನಿ ವಿಧಾನಸೌಧ, ಅರಸೀಕೆರೆ.
6 8 ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ-15, ರಾಜಸ್ವ ನಿರೀಕ್ಷಕರ ಕೊಠಡಿ, ಮಿನಿ ವಿಧಾನಸೌಧ ಕಟ್ಟಡ, ಚನ್ನರಾಯಪಟ್ಟಣ.
6 9 ಬಾಲಕರ ಸರ್ಕಾರಿ ಪದವಿ ಪೂರ್ವ ಕಾಲೇಜು, ಪ್ರೌಢ ಶಾಲೆ ವಿಭಾಗ, ರೂಂ ನಂ: 1 (ಗಂಧದ ಕೋಟೆ ಆವರಣ), ಆರ್.ಸಿ. ರಸ್ತೆ, ಹಾಸನ.
6 10 ಬಾಲಕರ ಸರ್ಕಾರಿ ಪದವಿ ಪೂರ್ವ ಕಾಲೇಜು, ಪ್ರೌಢ ಶಾಲೆ ವಿಭಾಗ, ರೂಂ ನಂ: 2 (ಗಂಧದ ಕೋಟೆ ಆವರಣ), ಆರ್.ಸಿ. ರಸ್ತೆ, ಹಾಸನ.
6 11 ಬಾಲಕರ ಸರ್ಕಾರಿ ಪದವಿ ಪೂರ್ವ ಕಾಲೇಜು, ರೂಂ ನಂ: 1 (ಗಂಧದ ಕೋಟೆ ಆವರಣ), ಆರ್.ಸಿ. ರಸ್ತೆ, ಹಾಸನ.
6 12 ಸಭಾಂಗಣ, ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ: 1, ತಾಲ್ಲೂಕು ಕಛೇರಿ, ಆಲೂರು.
6 13 ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ-6, ಕೋರ್ಟ್ ಹಾಲ್, ತಾಲ್ಲೂಕು ಕಛೇರಿ, ಮಿನಿ ವಿಧಾನಸೌಧ ಕಟ್ಟಡ, ಸಕಲೇಶಪುರ.
6 14 ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ-4, ಮಿನಿ ವಿಧಾನಸೌಧ, ಅರಕಲಗೂಡು.
6 15 ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ-1, ಮೀಟಿಂಗ್ ಹಾಲ್, ಮಿನಿ ವಿಧಾನಸೌಧ, ಹೊಳೆನರಸೀಪುರ.

KSTC ಹಕ್ಕುಗಳು ಮತ್ತು ಆಕ್ಷೇಪಣೆಗಳು ನಮೂನೆ-9 ಮತ್ತು ನಮೂನೆ-10

ಕ್ರಮ ಸಂಖ್ಯೆ ತಾಲ್ಲೂಕು
1 6-ಬೇಲೂರು
2 7-ಅರಸೀಕೆರೆ
3 8-ಚನ್ನರಾಯಪಟ್ಟಣ
4 9, 10, 11-ಹಾಸನ
5 12-ಆಲೂರು
6 13-ಸಕಲೇಶಪುರ
7 14-ಅರಕಲಗೂಡು
8 15-ಹೊಳೆನರಸೀಪುರ

 

ಕರ್ನಾಟಕ ದಕ್ಷಿಣ ಶಿಕ್ಷಕರ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಮತದಾರರ ಪಟ್ಟಿ

ಕ್ರಮ ಸಂಖ್ಯೆ ತಾಲ್ಲೂಕು
1 6-ಬೇಲೂರು
2 7-ಅರಸಿಕೆರೆ
3 8-ಚನ್ನರಾಯಪಟ್ಟಣ
4 9-ಹಾಸನ 10-ಹಾಸನ  11-ಹಾಸನ
5 12-ಆಲೂರು
6 13-ಸಕಲೇಶಪುರ
7 14-ಅರಕಲಗೂಡು
8 15-ಹೊಳೆನರಸೀಪುರ

 

ಕರ್ನಾಟಕ ದಕ್ಷಿಣ ಶಿಕ್ಷಕರ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಚುನಾವಣೆ 2024, ಮತದಾರರ ಪಟ್ಟಿ

ಕ್ರಮ ಸಂಖ್ಯೆ ತಾಲ್ಲೂಕು
1 6-ಬೇಲೂರು
2 7-ಅರಸಿಕೆರೆ
3 8-ಚನ್ನರಾಯಪಟ್ಟಣ
4 9-ಹಾಸನ 10-ಹಾಸನ   11-ಹಾಸನ
5 12-ಆಲೂರು
6 13-ಸಕಲೇಶಪುರ
7 14-ಅರಕಲಗೂಡು
8 15-ಹೊಳೆನರಸೀಪುರ