ಮುಚ್ಚಿ

ಕರ್ನಾಟಕ ದಕ್ಷಿಣ ಶಿಕ್ಷಕರ ಕ್ಷೇತ್ರ

GC/TC NO GC/TC PART NO ಮತಗಟ್ಟೆಯ ಹೆಸರು
6 6 ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ-5, ಮಿನಿ ವಿಧಾನಸೌಧ ಕಟ್ಟಡ, ಬೇಲೂರು.
6 7 ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ-1, ಮಿನಿ ವಿಧಾನಸೌಧ, ಅರಸೀಕೆರೆ.
6 8 ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ-15, ರಾಜಸ್ವ ನಿರೀಕ್ಷಕರ ಕೊಠಡಿ, ಮಿನಿ ವಿಧಾನಸೌಧ ಕಟ್ಟಡ, ಚನ್ನರಾಯಪಟ್ಟಣ.
6 9 ಬಾಲಕರ ಸರ್ಕಾರಿ ಪದವಿ ಪೂರ್ವ ಕಾಲೇಜು, ಪ್ರೌಢ ಶಾಲೆ ವಿಭಾಗ, ರೂಂ ನಂ: 1 (ಗಂಧದ ಕೋಟೆ ಆವರಣ), ಆರ್.ಸಿ. ರಸ್ತೆ, ಹಾಸನ.
6 10 ಬಾಲಕರ ಸರ್ಕಾರಿ ಪದವಿ ಪೂರ್ವ ಕಾಲೇಜು, ಪ್ರೌಢ ಶಾಲೆ ವಿಭಾಗ, ರೂಂ ನಂ: 2 (ಗಂಧದ ಕೋಟೆ ಆವರಣ), ಆರ್.ಸಿ. ರಸ್ತೆ, ಹಾಸನ.
6 11 ಬಾಲಕರ ಸರ್ಕಾರಿ ಪದವಿ ಪೂರ್ವ ಕಾಲೇಜು, ರೂಂ ನಂ: 1 (ಗಂಧದ ಕೋಟೆ ಆವರಣ), ಆರ್.ಸಿ. ರಸ್ತೆ, ಹಾಸನ.
6 12 ಸಭಾಂಗಣ, ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ: 1, ತಾಲ್ಲೂಕು ಕಛೇರಿ, ಆಲೂರು.
6 13 ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ-6, ಕೋರ್ಟ್ ಹಾಲ್, ತಾಲ್ಲೂಕು ಕಛೇರಿ, ಮಿನಿ ವಿಧಾನಸೌಧ ಕಟ್ಟಡ, ಸಕಲೇಶಪುರ.
6 14 ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ-4, ಮಿನಿ ವಿಧಾನಸೌಧ, ಅರಕಲಗೂಡು.
6 15 ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ-1, ಮೀಟಿಂಗ್ ಹಾಲ್, ಮಿನಿ ವಿಧಾನಸೌಧ, ಹೊಳೆನರಸೀಪುರ.