ಮುಚ್ಚಿ

ಕಾಂತರಾಜು, ಕೆ.ಜಿ.ಎಸ್,

Kantharaju

ಜಿಲ್ಲಾ ಪಂಚಾಯತ್, ಬಿ ಎಂ ರೋಡ್, ಹಾಸನ - 573201

ಇಮೇಲ್ : ceo_zp_hsn[at]nic[dot]in
ಪದನಾಮ : ಮುಖ್ಯ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಾಹಕ ಅಧಿಕಾರಿ
ದೂರವಾಣಿ : +91-9480867000
ಫ್ಯಾಕ್ಸ್ ಸಂಖ್ತೆ : +918172-267401