ಮುಚ್ಚಿ

ಆರ್. ಗಿರೀಶ್ , ಭಾ.ಆ.ಸೇ.,

hsn dc

ಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿಗಳ ಕಛೇರಿ, ಬಿ.ಎಂ.ರಸ್ತೆ, ಹಾಸನ-573 201

ಇಮೇಲ್ : dchassan-ka[at]nic[dot]in
ಪದನಾಮ : ಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿ ಮತ್ತು ಜಿಲ್ಲಾ ದಂಡಾಧಿಕಾರಿ
ದೂರವಾಣಿ : +918172-267345
ಫ್ಯಾಕ್ಸ್ ಸಂಖ್ತೆ : +918172-265418
ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ : 1234