ಮುಚ್ಚಿ

ಕಟ್ಟೆಪುರ ತೂಗು ಸೇತುವೆ, ಕೊಣನೂರು, ಅರಕಲಗೂಡು ತಾಲ್ಲೂಕು, ಹಾಸನ