ಮುಚ್ಚಿ

ಪುರಸಭೆ ಕೌನ್ಸಿಲ್ (ಸಿಎಮ್ಸಿ) – ಅರಸೀಕೆರೆ

ಪುರಸಭೆ ಕೌನ್ಸಿಲ್ ಆರಸೀಕೆರೆ ಕರ್ನಾಟಕ - 573103

ಇಮೇಲ್ : itstaff_ulb_arasikere[at]yahoo[dot]com
ದೂರವಾಣಿ : 08174-232201
ವೆಬ್ಸೈಟ್ : http://arasikerecity.mrc.gov.in/