ಮುಚ್ಚಿ

ಆಯುಷ್ ಇಲಾಖೆ – ನೇಮಕಾತಿ ಅಧಿಸೂಚನೆ

ಆಯುಷ್ ಇಲಾಖೆ – ನೇಮಕಾತಿ ಅಧಿಸೂಚನೆ
ಶೀರ್ಷಿಕೆ ವಿವರಣೆ ಪ್ರಾರಂಭದ ದಿನಾಂಕ ಮುಕ್ತಾಯ ದಿನಾಂಕ ಕಡತ
ಆಯುಷ್ ಇಲಾಖೆ – ನೇಮಕಾತಿ ಅಧಿಸೂಚನೆ

ಕೇಂದ್ರ ಪುರಸ್ಕೃತ ಯೋಜನೆಯಡಿ ತಜ್ಞ ವೈದ್ಯರು/ಅರೆ ವೈದ್ಯಕೀಯ ಸಿಬ್ಬಂದಿಗಳಿಗೆ ಗುತ್ತಿಗೆ ಆಧಾರದಮೇಲೆ ನೇಮಕಾತಿ

14/10/2019 11/11/2019 ನೋಟ (340 KB)