ಮುಚ್ಚಿ

ಅಬಕಾರಿ ಇಲಾಖೆ, ಹಾಸನ ವಾಹನ ಚಾಲಕರ ಹುದ್ದೆಗೆ 1:3 ಅನುಪಾತದಲ್ಲಿ ವಾಹನ ಚಾಲನಾ ಪರೀಕ್ಷೆಗೆ ನಿಯೋಜಿಸಲು ತಾತ್ಕಾಲಿಕ ಆಯ್ಕೆ ಪಟ್ಟಿ

ಅಬಕಾರಿ ಇಲಾಖೆ, ಹಾಸನ ವಾಹನ ಚಾಲಕರ ಹುದ್ದೆಗೆ 1:3 ಅನುಪಾತದಲ್ಲಿ ವಾಹನ ಚಾಲನಾ ಪರೀಕ್ಷೆಗೆ ನಿಯೋಜಿಸಲು ತಾತ್ಕಾಲಿಕ ಆಯ್ಕೆ ಪಟ್ಟಿ
ಶೀರ್ಷಿಕೆ ವಿವರಣೆ ಪ್ರಾರಂಭದ ದಿನಾಂಕ ಮುಕ್ತಾಯ ದಿನಾಂಕ ಕಡತ
ಅಬಕಾರಿ ಇಲಾಖೆ, ಹಾಸನ ವಾಹನ ಚಾಲಕರ ಹುದ್ದೆಗೆ 1:3 ಅನುಪಾತದಲ್ಲಿ ವಾಹನ ಚಾಲನಾ ಪರೀಕ್ಷೆಗೆ ನಿಯೋಜಿಸಲು ತಾತ್ಕಾಲಿಕ ಆಯ್ಕೆ ಪಟ್ಟಿ

ಅಬಕಾರಿ ಇಲಾಖೆ, ಹಾಸನ ವಾಹನ ಚಾಲಕರ ಹುದ್ದೆಗೆ 1:3 ಅನುಪಾತದಲ್ಲಿ ವಾಹನ ಚಾಲನಾ ಪರೀಕ್ಷೆಗೆ ನಿಯೋಜಿಸಲು ತಾತ್ಕಾಲಿಕ ಆಯ್ಕೆ ಪಟ್ಟಿ

27/02/2019 14/03/2019 ನೋಟ (190 KB)