ಜಲ ಶಕ್ತಿ ಅಭಿಯಾನ್

Deputy Commission of Hassan
ಅಕ್ರಮ್ ಪಾಷ , ಭಾ.ಆ.ಸೇ., ಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿ ಮತ್ತು ಜಿಲ್ಲಾ ದಂಡಾಧಿಕಾರಿ