ಮುಚ್ಚಿ

ಜಲ ಶಕ್ತಿ ಅಭಿಯಾನ್

R Girish
ಆರ್. ಗಿರೀಶ್ , ಭಾ.ಆ.ಸೇ., ಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿ ಮತ್ತು ಜಿಲ್ಲಾ ದಂಡಾಧಿಕಾರಿ