ಮುಚ್ಚಿ

ಮುಖ್ಯ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಾಹಕ ಅಧಿಕಾರಿ, ಜಿಲ್ಲಾ ಪಂಚಾಯತ್.

ಇಮೇಲ್ : ceo_zp_hsn[at]nic[dot]in
ಪದನಾಮ : ಮುಖ್ಯ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಾಹಕ ಅಧಿಕಾರಿ,
ಸ್ಥಿರ ದೂರವಾಣಿ ಸಂಖ್ಯೆ : 08172-267534
ಫ್ಯಾಕ್ಸ್ ಸಂಖ್ತೆ : 08172-267401