ಮುಚ್ಚಿ

ವಿಧಾನಸಭಾ ಚುನಾವಣೆ 2023

Election

 

        ಕರ್ನಾಟಕ ಸರ್ಕಾರ

         ಕರ್ನಾಟಕ ವಿಧಾನಸಭೆಯ ಸಾರ್ವತ್ರಿಕ ಚುನಾವಣೆ – 2023

              ಜಿಲ್ಲಾ ಚುನಾವಣಾಧಿಕಾರಿ, ಹಾಸನ ಜಿಲ್ಲೆ

M S Archana DC
ಎಂ.ಎಸ್. ಅರ್ಚನ , ಭಾ.ಆ.ಸೇ ಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿ ಮತ್ತು ಜಿಲ್ಲಾ ಚುನಾವಣಾಧಿಕಾರಿ