ಮುಚ್ಚಿ

ರೈಲ್ವೆ R&R ಸ್ವರೂಪ 9 ಗ್ರಾಮಗಳು

ರೈಲ್ವೆ R&R ಸ್ವರೂಪ 9 ಗ್ರಾಮಗಳು

ಕ್ರಮ ಸಂಖ್ಯೆ ಗ್ರಾಮಗಳು ವಿವರಗಳು
1 ಅಗಸರಹಳ್ಳಿ ನೋಟ
2 ಚಿಕ್ಕಮೇದೂರು ನೋಟ
3 ದೊಡ್ಡಮೇದೂರು ನೋಟ
4 ಹುಣಸೆಕೆರೆ ನೋಟ
5 ಕಬ್ಬಿನಮನೆ ನೋಟ
6 ಮರೂರು ಮತ್ತು ಮದ್ವಪುರ ನೋಟ
7 ಎಸ್ ಬೊಮಾಡಿಹಳ್ಳಿ ನೋಟ
8 ಯಮಸಂದಿ ನೋಟ