ಮುಚ್ಚಿ

ನಾಮನಿರ್ದೇಶನ

 

ದಿನಾಂಕ
ಅಭ್ಯರ್ಥಿಯ ಹೆಸರು
16-Nov-2021
ಶೂನ್ಯ
17-Nov-2021
ಶೂನ್ಯ  
18-Nov-2021
ಶೂನ್ಯ  
19-Nov-2021
ಆರ್. ಸೂರಜ್  
20-Nov-2021 ಶೂನ್ಯ
23-Nov-2021
ಏಕೀಕೃತ ನಾಮನಿರ್ದೇಶನ