ಮುಚ್ಚಿ

ಕೋವಿಡ್-19

 Status as on 08-07-2021 05:00 PM

ಪಾಸಿಟಿವ್ ಪ್ರಕರಣಗಳು : 103749

ಒಟ್ಟು ಸಾವುಗಳು : 1226

ಒಟ್ಟು ಚೇತರಿಸಿಕೊಂಡವರು : 99982

ಸಕ್ರಿಯ ಪ್ರಕರಣಗಳು : 2541

COVID
covid-19