ಸಾಮಾಜಿಕ ಪರಿಣಾಮ ಅಧ್ಯಯನ ಸಂಬಂಧ ಅಂಶಗಳ ಚರ್ಚೆ ಬಗ್ಗೆಗ್ರಾಮಸಭೆಗೆಹಾಜರಾಗುವ ಕುರಿತು